Algemene voorwaarden

1.Definities

 

Opdrachtnemer:                     JC Creative waaronder De Melksnor, Buitenlocatie
                                                 De Kweek en Alles voor de Smaak vallen, hierna te noemen opdrachtnemer.

Opdrachtgever:                      de (rechts)persoon die opdrachtnemer opdracht

                                                 geeft om de Opdracht te leveren.

Overeenkomst:                       alle afspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze                                                   Algemene Voorwaarden.
 

Voorwaarden:                         deze Algemene Voorwaarden van de Opdrachtnemer.

Opdracht:                               De levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van catering,                                                                 recepties, workshops, evenementen en exploitaties in de ruimste zin van het woord, inclusief de                                                             organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde                                                     personeel en de benodigde locaties en zaken.

Annulering:                             De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van één of meer 
                                                 overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in
                                                 schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat één of meer overeengekomen
                                                 diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen:                                    Dit zijn kalenderdagen, dus inclusief zaterdagen en zondagen.

 

2. Algemeen 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Opdrachtnemer.

 

3.Offertes

 

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van Opdrachtnemer uitgebrachte offerte mondeling of schriftelijk. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

 2. De aantallen personen of gerechten kunnen 7 dagen, voordat de opdracht gepland staat, met 10% in mindering gebracht worden.

 3. De aantallen personen of gerechten kunnen 14 dagen, voordat de opdracht gepland staat, met 20% in mindering gebracht worden.

 

4. Prijzen

 

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als btw verhogingen, accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc., deze aan Opdrachtgever in rekening te kunnen brengen.

 

5. Betaling

 

 1. Tenzij anders overeengekomen dient 30% van de offerteprijs door Opdrachtnemer te zijn ontvangen binnen 8 dagen na ontvangst van de Opdracht. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal tot uitvoering van de Opdracht worden overgegaan.

 2. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een 7 procent per maand verschuldigd of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Opdrachtnemer mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 3. Alle kosten die voor Opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van wat Opdrachtgever verschuldigd is, komen voor rekening van Opdrachtnemer. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Opdrachtnemer is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

6. Vergunningen

 

 1. Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt Opdrachtgever tijdig, voor eigen rekening, zorg voor de verkrijging van de toestemming en brengt Opdrachtnemer daar tijdig (schriftelijk) van op de hoogte. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen is geen reden voor een Annulering.

 

7. Annulering

 

 1. Indien de Opdrachtgever tot Annulering over gaat is zij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het totaal bedrag van de Opdracht verschuldigd. Bij gedeeltelijk annulering geldt een evenredig deel van de Opdracht som als basis voor de schadevergoeding.

 

 • Op de Opdracht dag, of de 3 dagen (72 uur) voor de Opdracht: 100%

 • 7 tot 3 dagen voor de Opdracht: 70%

 • 14 tot 7 dagen voor de Opdracht: 25%

 

Bovenstaande percentages zijn exclusief de aan Opdrachtnemer onvermijdbare kosten van derden voor annulering van goederen/diensten geleverd door derden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst door Opdrachtnemer van de Annulering.

   2. Indien de overheid de COVID landelijke regels aanpast rondom events en particuliere feesten, m.b.t. aantallen personen en     
       mogelijkheden, binnen 14 dagen, mag het event kosteloos binnen een half jaar verzet worden naar een andere geschikte
       datum voor beide partijen. De aanbetaling blijft geldig 8 dagen voor de voorgaande besloten datum. Indien dit 
       niet binnen een halfjaar gepland kan worden, is de opdrachtgever het volledig offertebedrag verschuldigd. 

8. Beëindiging

 

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald, per direct, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet na kan komen, of wanneer Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de Opdracht van Opdrachtgever heeft te vorderen met reeds ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen.

 3. Opdrachtnemer is pas tot (gedeeltelijke) terugbetaling verplicht, nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Opdrachtnemer niets meer van Opdrachtgever te vorderen of verrekenen heeft.   

9. Te leveren goederen en diensten

 

 1. De Opdracht is gebaseerd op de door Opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden waarvoor Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid kan dragen voor eventuele gevolgen daarvan, mochten deze opgaves niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Natuurlijk zal Opdrachtnemer al het nodige doen om de Opdracht tot een succes te maken.

 

10. Overmacht

 

In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de Opdracht, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Overmacht is in ieder geval van toepassing bij:

 

 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door, welke oorzaak dan ook, der installaties en food truck benodigd voor de uitvoering van de Opdracht.

 • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.

 • Onlusten

 • Stakingen

 • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede nutsvoorzieningen

 • Brand of ongevallen.

 • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.

 • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

 

11. Aansprakelijkheid

 

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele direct aan Opdrachtnemer toe te rekenen schade, waarbij een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de som van de Opdracht en nimmer voor eventuele gevolgschade.

 

12.Weigering cq. Beëindiging orders en/of opdrachten

 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of anderszins van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de Opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de Opdracht mocht zijn begonnen.

 2. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een Opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Opdrachtnemer te weigeren of de Opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen.

 3. Opdrachtnemer behoudt hierbij het recht op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht gemaakte kosten en is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de Opdracht.
   

13. Verhuur
 

1. De opdrachtgever erkent de food truck met toebehoren.
2. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

3. Huurder is gehouden de foodtruck in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te leveren. 13.4. Huurder is overeenkomstig wettelijke bepaling gehouden zorg te dragen.

4. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de gebruiker en toe te zien op de nakoming daarvan.
5. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, en de eventueel bij het voertuig behorende documenten.

6. Het is de huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder enige verandering aan/op het voertuig te brengen of te laten brengen.

7. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW).

8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht: – hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; – de instructies van verhuurder op te volgen; – gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; – het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; – de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

9. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht: – onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien melding te doen bij de politie ter plaatse; – niet later dan 5 dagen een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen; – zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

10. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 24 uur nadien te informeren over: – het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan; – defect raken van het voertuig; – vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan; – beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

11. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

14.Toepasselijk recht en verschillen
 

1. Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

2. Ingeval van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van opdrachtnemer, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

3. Indien en zodra onder auspiciën van Koninklijk Horeca Nederland en eventuele andere betrokken organisaties een geschillencommissie in het leven is geroepen, zullen de geschillen ter beslechting waarvan de geschillencommissie is ingesteld overeenkomstig de terzake opgestelde reglementen worden beslecht.

4. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

5. De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

15.Overige

 

 1. Op de door Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten en de uitvoering van de daaruit voortvloeiende Opdracht is het Nederlandse recht van toepassing.

 2. Opdrachtnemer heeft haar hoofdzetel in Nistelrode.